Edwina Ashton, An Anthropomorthic Display

2 July 2015